Bankgarantie

Als je een woning koopt, moet je meestal 10% van de koopsom als garantie op de rekening van de notaris storten. In plaats van met eigen geld kun je dat ook regelen met een bankgarantie.

Wat is een bankgarantie?

Met een bankgarantie verklaart de bank dat hij garant staat voor betaling van de afgesproken waarborgsom als jij als koper je verplichtingen niet nakomt. Het is een vorm van financiële zekerheid voor zowel de koper als de verkoper. De bankgarantie dekt de kosten voor de verkoper bij het niet nakomen van de afspraken door de koper.

Bij het tekenen van de koopovereenkomst is het niet gebruikelijk dat je de koopsom direct betaald. Dit gebeurt pas zodra je bij de notaris zit om de akte van levering te tekenen. Tussen het tekenen van de koopakte en het tekenen bij de notaris zit vaak enige tijd. Daarom verlangt de verkopende partij in de meeste gevallen dat jij als koper na het tekenen van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat je de woning ook daadwerkelijk gaat kopen.

Vaak wordt voor de waarborgsom gebruik gemaakt van een bankgarantie. Dat doe je als je zelf het geld voor de waarborgsom niet beschikbaar hebt of je wilt het hiervoor niet vrijmaken. De bankgarantie sluit je af na het ontvangst van de bindende hypotheekofferte.

De termijn waarbinnen de bankgarantie gesteld moet worden staat beschreven in de koopakte. Meestal heb je de bankgarantie binnen 2 weken geregeld.

Waarom heb je een bankgarantie nodig?

Een bankgarantie is belangrijk omdat het een extra bescherming biedt voor beide partijen. Het geeft de verkoper de zekerheid dat alle afspraken worden nagekomen door de koper, zoals het betalen van de aankoopprijs. Daarnaast biedt het de koper de zekerheid dat de verkoper de verplichtingen uit het koopcontract nakomt.

Wat kost een bankgarantie?

De meeste banken rekenen 1% aan kosten voor de bankgarantie. Bij een koopsom van € 350.000 is het bedrag waar de bank garant voor staat € 35.000. Je betaalt dan € 350 voor de kosten van de bankgarantie.

Spaargeld of bankgarantie?

Heb je voldoende financiële reserves, dan adviseren we je om die te gebruiken. Je Walter Expert kan hierin ook met je meedenken. De bankgarantie is in de meeste gevallen hoger dan de rente die je misloopt als je de waarborgsom met eigen geld betaalt.

Bankgarantie als je afziet van de koop

Gaat de koop niet door omdat je je bedenkt binnen 3 dagen na het tekenen van de koopakte, dan hoef je niets te betalen. Zie je na die 3 dagen na het afsluiten van de koopovereenkomst toch af van de koop? En kun je niet verwijzen naar de ontbindende voorwaarden? Dan ontvangt de verkoper de aanbetaling van 10%.

Als je een bankgarantie hebt, zal de bank dit bedrag betalen. Je hebt nu wel een schuld bij de bank, en die moet je hoe dan ook terugbetalen. Omdat te voorkomen neem je ontbindende voorwaarden op in de koopakte. Die heb je vastgesteld bij het doen van je bieding.

Walter advisor

Buying a home?

Book your free orientation call with a Walter advisor. We will take you through the process of buying your next home.

Book a call — it's free

Continue reading

WOZ stands for wet Waardering Onroerende Zaken (Valuation of Immovable Property Act). The WOZ value is the value of a home as described by the municipality, and it forms the basis of municipal taxes and levies. Continue reading →

A transfer deed is a document that sets out the terms of the sale of a house. Its content largely corresponds to that of the preliminary deed of purchase. Continue reading →

When buying a house in the Netherlands, a purchase agreement, or "koopakte" in Dutch, is a legally binding document that outlines the terms and conditions of the sale between the buyer and the seller. Continue reading →